Polityka prywatności

1.1. Administrator – Wow Media Katarzyna Hordejuk NIP: 639 188 24 95 ul. Króla Stefana Batorego 7/2 47-400 Racibórz ; z którym można skontaktować się
e-mailowo:

kontakt@wow-media.pl 

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii.

1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.wow-media.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookies lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Pliki cookies oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe. Pliki cookies oraz podobne technologie nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Pliki cookies oraz podobne technologie

3.1. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

3.2. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookies lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika. Podczas każdej wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

3.3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub Zaufani Partnerzy wykorzystują w różnych celach. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Użytkowników.

3.4. Podobne do cookies technologie to m.in. local storage, session storage, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.

3.5. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3.6. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

3.7. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookies, w szczególności poprzez akceptację plików cookies, zmianę ustawień plików cookies oraz blokowanie albo usuwanie plików cookies. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta.

3.8. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookies należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookies. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookies należy dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie i cele przetwarzania danych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

4.1.1. ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

4.1.2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniaDyrektywy95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr119, str. 1) zwanego dalej „RODO”;

4.1.3. ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

4.1.4 innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

4.2.1. zapewnienia dostępu do serwisu Użytkownikom oraz w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora na przesłane zapytania za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

4.2.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.2.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:

4.2.3.1. marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji;

4.2.3.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;

4.2.3.3. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.

4.2.4. Dane osobowe Użytkownika zapisane w plikach cookies i w pamięci podręcznej (w tym dane udostępniane w historii przeglądania i dane zbierane podczas aktywności w Serwisie) oraz dane lokalizacyjne generowanych przez urządzenie Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.2.5. Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.

Czas przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Uprawnienia użytkownika

6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

6.1.2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

6.1.3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

6.1.4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

6.1.5. do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

6.1.6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

6.1.7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne; Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień.

6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym.

6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych i zaufani partnerzy

7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom.

Przekazywanie danych poza EOG

8.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt. 10 poniżej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe

10.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@wow-media.pl
Zmiany polityki prywatności

11.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 25.01.2021 r. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności w Serwisie.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do skorzystania z konsultacji Wow Media.*
  2. Zapoznałem/am się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.*

*obowiązkowe